Wednesday, August 23, 2017

ഒരു കവിത രണ്ടു വിവർത്തനശ്രമം The Arrow and the Song (Henry Wadsworth Longfellow


1. അമ്പും പാട്ടും

ആകാശം ഉന്നമാക്കിയത്
ഭൂമിയെത്തുരന്നുപോയി
എങ്ങോട്ടെന്നറിയില്ല
പിന്തുടരാനാകാതെ
അമ്പിന്റെ ഗതികം

.
മാനത്തേക്കു നിശ്വസിച്ചതും
മണ്ണിലേക്കുു പടർന്നേറി
അറിയില്ലെങ്ങോട്ടെന്ന്
സൂക്ഷ്മത്തിലും ശക്തിയിലും
ഒരുപാട്ടിനെ പിൻചെല്ലാൻ
കെൽപ്പുള്ള കണ്ണോ!

കാലമേറെക്കഴിഞ്ഞു
വീണ്ടും ഞാൻ കണ്ടു
മുനയൊടിയാത്ത ഒരമ്പിനെ
ഒരു ഓക്കുമരത്തിൽ....
ഒരു മുഴുവൻ പാട്ടിനെ
പ്രിയസുഹൃത്തിന്റെ ഉൾനെഞ്ചിൽ !

2. അമ്പും പാട്ടും

അമ്പൊന്നു കാറ്റിലൂടെയ്‌തു
മണ്ണിൽ വീണതു പാഞ്ഞുപോയ്
അത്ര വേഗം അഗോചരം
അത്രമേൽ അറിയാഗതി
പാട്ടൊന്നു കാറ്റിലേയ്‌ക്കൂതി
മണ്ണിlലൂടതു മാഞ്ഞുപോയ്
ആരുണ്ട് സുദൃഢം സൂക്ഷ്മം
പാട്ടിൻ പാത തുടരുവോർ !
കാലംകഴിഞ്ഞു കണ്ടൂഞാൻ
ഒടിയാ, തമ്പൊ,രോക്കിന്മേൽ
ആദ്യന്തം പാട്ടിനെക്കണ്ടു
കൂട്ടിന്റെ ഹൃദയത്തിലും!

The Arrow and the Song (Henry Wadsworth Longfellow)

I shot an arrow into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For, so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.
I breathed a song into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong,
That it can follow the flight of song?
Long, long afterward, in an oak
I found the arrow, still unbroke;
And the song, from beginning to end,
I found again in the heart of a friend.
Jyothibai Pariyadath shared a link to 

No comments:

Post a Comment